Award

Award
รางวัลที่ 1 การตีพิมพ์บทความวิจัย ที่มีค่า Impact Factor สูง
Branch
-
Doner
กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
Class
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Obvious
ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ อยู่ในฐานข้อมูล ISI และ Scopus มี Impact Factor 2.45
Received
15 สิงหาคม 2014
Related Link
-