Award

Article
การศึกษาเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบชนิดติดตั้งวาล์วกันกลับในตู้อบกล้วย
Award
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทรางวัลโครงงานความคิดสร้างสรรค์ ภาคโปสเตอร์ การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 17
Branch
-
Doner
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นเข้าภาพจัดงาน
Class
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Received
28 มกราคม 2011
Related Link
-