Award

Article
การพัฒนาอุปกรณ์ของหุ่นยนต์ในการกัดผิวชิ้นงานแบบอัลตร้าโซนิคสำหรับกระบวนการแต่งพื้นผิวแบบละเอียด
Award
บทความดีเด่นประจำงานประชุมวิชาการ ME-NETT2016
Branch
-
Doner
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Class
ชาติ
Received
8 กรกฎาคม 2016
Related Link
-