Award

Article
การสกัดแบบไอออนร่วมด้วยของเหลวแบบกระจายในการหาปริมาณเหล็ก
Award
รางวัลยอดเยี่ยม ในการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster presentation) กลุ่มนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการประชุมวิชาการระดับชาติ เกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 3 "วิชาการก้าวหน้า ภูมิปัญญาแห่งลุ่มน้ำโขง"
Branch
-
Doner
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
Class
ชาติ
Received
29 พฤศจิกายน 2015
Related Link
-