Award

Article
การพยากรณ์ยอดขายขนมเปี๊ยะด้วยเทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา
Award
รางวัลชมเชยในการเสนอผลงานทางวิชาการ ประเภทการนำเสนอแบบโปสเตอร์
Branch
-
Doner
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Class
ชาติ
Received
2 พฤษภาคม 2014
Related Link
-