Award

Article
กระบวนการฟื้นฟูและสืบทอดหนังใหญ่วัดพลับพลาชัย จังหวัดเพชรบุรี
Award
รางวัลชมเชยผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52
Branch
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Doner
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Received
3 กุมภาพันธ์ 2015
Related Link
-