Award

Article
Lipasecatalysed ringopening polymerization of lactic acid and its polymer characteristic
Award
รางวัลที่สองของการประกวดโปสเตอร์งานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ CMICBA2011
Branch
เทคโนโลยีชีวภาพ
Doner
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
Class
นานาชาติ
Received
9 สิงหาคม 2011
Related Link
-