Award

Article
ผลของน้ำควันไม้ต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นกล้าน้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่อง
Award
การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย ดีเยี่ยม
Branch
พืช
Doner
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Class
ชาติ
Received
2 สิงหาคม 2013
Related Link
-