Award

Award
รางวัลชมเชยในการประกวดผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติที่มีค่า Impact factor สูง ในระดับวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
Branch
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติที่มีค่า Impact factor สูง
Doner
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
Class
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Obvious
ใบประกาศนียบัตร ในโครงการวันนักวิจัย ประจำปี 2558 รางวัลชมเชยในการประกวดผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติที่มีค่า Impact factor สูง ในระดับวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 15 สิงหาคม 2558
Received
15 สิงหาคม 2015
Related Link
-