Award

Article
การพัฒนากรอบการดำเนินการและฐานข้อมูลเพื่อรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดการประเมินตลอดวงจรชีวิต
Award
ผลงานวิจัยเด่นประจำปี พ.ศ. 2556
Branch
-
Doner
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจับ (สกว.)
Class
ชาติ
Received
12 ธันวาคม 2013
Related Link
-