Award

Article
การสังเคราะห์หลักคิดและการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน:กรณีศึกษาครูภูมิปัญญาไทยในภาคกลาง
Award
เกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าผลงานวิจัยเรื่อง "การสังเคราะห์หลักคิดและการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน:กรณีศึกษาครูภูมิปัญญาไทยในภาคกลาง" ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2014
Branch
การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพึ่งตนเอง
Doner
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Class
ชาติ
Received
10 สิงหาคม 2014
Related Link
-